CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

Destinatari i condicions d’utilització del lloc web
El present avís legal regula l’ús del servei del lloc web d’Internet www.oftalmovilaplana.com que el doctor Daniel Vilaplana i Blanch amb adreça a C/ Sant Cugat, 114 de Sabadell amb CIF número 39043325C, posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web www.oftalmovilaplana.com comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris que consten permanentment exposats a la web, sota la versió publicada i vigent en cada moment, per la qual cosa si no esteu d’acord amb el contingut del mateix, haureu d’abstenir-vos de fer ús del lloc web www.oftalmovilaplana.com.

Condicions d’utilització per a l’usuari
Les pàgines del lloc web www.oftalmovilaplana.com poden ser visitades lliurement pels usuaris exceptuant-ne aquelles que s’incloguin en àrees tancades o de subscripció.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Daniel Vilaplana i Blanch ofereix al lloc web www.oftalmovilaplana.com i a no emplear-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; provocar danys als sistemes físics i lògics del Daniel Vilaplana i Blanch, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

Daniel Vilaplana i Blanch tan sols autoritza mencions als seus continguts en altres seus web, amb el tractament que aquestes considerin, sempre i quan no reprodueixin els continguts del lloc web www.oftalmovilaplana.com. En cas de disposar d’un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l’usuari ha de saber que està entrant a www.oftalmovilaplana.com i ha de percebre l’adreça URL al seu navegador.

Propietat industrial i intelectual
La totalitat d’aquest lloc web: text, imatges, marques comercials, logotips, fitxers d’àudio i vídeo, botons, fitxers de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

Així mateix, i sense perjudici del citat anteriorment, el contingut d’aquest lloc web també té la consideració de programa d’ordinador i li és d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent sobre la matèria. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de Daniel Vilaplana i Blanch

Els Usuaris hauran d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els continguts empleant per a tal efecte mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagi posat a la seva disposició a aqueste efecte o s’hagi indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els mateixos.

Exclosió de responsabilitat
Daniel Vilaplana i Blanch es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web www.oftalmovilaplana.com, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos. L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del lloc web www.oftalmovilaplana.com i dels continguts inclosos en el mateix té lloc lliurement i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Daniel Vilaplana i Blanch no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web www.oftalmovilaplana.com ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació i de les matèries contingudes al lloc web www.oftalmovilaplana.com.

Dades personals i/o d’Daniel Vilaplana i Blanch
Daniel Vilaplana i Blanch, d’acord amb la legislació vigent Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i Llei 34/2002, de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, us informa que mitjançant la tramesa de les dades sol·licitades en aquest formulari, les vostres dades personals i/o dades com a Daniel Vilaplana i Blanch quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer amb titularitat de Daniel Vilaplana i Blanch emmagatzemat en sistemes ubicats a la Unió Europea i/o als EEUU, amb la finalitat de remetre-us la informació que ens sol·liciteu i remetre-us, en el futur, informació sobre temes que estimem seran del vostre interès.

Vosaltres podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per a la cessió de les vostres dades personals en els termes previstos a la referida LOPD, a la seu de Daniel Vilaplana i Blanch:

Daniel Vilaplana i Blanch
C/ Sant Cugat, 114
08201 Sabadell
Tel. +34 93 725 41 39

Adreça electrònica: centre@oftalmovilaplana.com

Si vosaltres incloeu en el present formulari dades de caràcter personal i/o dades d’Daniel Vilaplana i Blanch referents a terceres persones i/o empreses, caldrà que, amb caràcter previ a la seva inclosió, sol·liciteu la seva autorització tot informant-vos dels extrems continguts als paràgrafs anteriors.

Adreça de contacte
Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o qualssevol altres aspectes, teniu a la vostra disposició les següents adreces:

Daniel Vilaplana i Blanch
C/ Sant Cugat, 114
08201 Sabadell

Adreça electrònica: centre@oftalmovilaplana.com